Vad är Business Agility

Med Business Agility avser vi ett företags eller en organisations förmåga att snabbt anpassa sig till marknads- och omvärldsförändringar på träffsäkra och kostnadseffektiva sätt. Det är ett sätt att utveckla en verksamhet, att leda en organisation eller en grupp medarbetare, och att tillvarata kunskap.

Tre grundstenar

Det agila företaget vilar på tre grundstenar; utveckling av kollektiv intelligens, hypotesdriven utveckling och agilt ledarskap. I mötet dem emellan formas kultur och struktur.

Kollektiv intelligens

Kollektiv intelligens uppstår i olika grad i då individer samarbetar i grupp för att lösa uppgifter. I organisationer och verksamheter verkar individer och grupper i komplexa sammanhang där lärande, återkoppling och intelligenta prestationer är en förutsättning för framgång. Denna intelligens ska inte ses som ett tillstånd, på det sätt som en individs intelligens kan uppmätas, utan som resultatet av den process där individer mer eller mindre framgångsrikt samarbetar. Utveckling av kollektiv intelligens skapar förutsättningar att tillvarata, integrera och kapitalisera på en mångfald av perspektiv och möjliggöra distribuerat beslutsfattande och genomförande.

Philip Runsten och Andreas Werr myntade begreppet kollektiv intelligens i boken ”Kunskapsintegration”. Författarna definierar begreppet på så här: 

”En process i vilken ett antal interagerande individer, i en given situation, integrerar sina tillgängliga individuella kunskapsresurser, för att tolka och övervinna mångtydiga utmaningar, genom att använda en blandning av delat abstrakt tänkande och koordinerande handlingar ” 

Agilt ledarskap

Det agila ledarskapet är en process, eller interaktion, mellan ledare och ledda där de ledda har inflytande. Det agila ledarskapet är en förutsättning för att skapa en kultur som präglas av nyfikenhet, experiment och lärande.

I en agil organisation är de ledda inte passiva utan i allra högsta grad delaktiga i att skapa ledarskapet. Ledarskapet blir därigenom till och utvecklas i och med den relation av ömsesidig påverkan mellan ledda och ledare. Växelverkan mellan ledare och ledda gynnar i sin tur den kollektiva intelligensen. Vi kan genom den växelvisa påverkan ta del av hela organisationens potential. 

Det agila ledarskapet behöver finnas i olika former och funktioner, såsom i ledningen av mig själv som individ, coachen som individer och team att lära och växa, mentorn som fungerar som lärare och i det formella chefskapet. 

I grunden baserar vi det agila ledarskapet, oavsett form och funktion, i självledarskap.

Hypotesdriven utveckling

Hypotesdriven utveckling är en av förmågorna för att nå Business Agility. Namnet leder oss direkt in på vad det handlar om, nämligen att driva sin utveckling utifrån en hypotes. Hypotesdriven utveckling sker på strategisk, taktisk och operativ nivå. Det behöver inte vara synonymt med strategisk, taktisk och operativa nivåer i en organisationsstruktur, men det kan vara det. Självklart kan det vara ett team, med alla ingående kompetenser, som hanterar samtliga nivåer.  

Vad är det då för hypotes och utveckling vi menar? Utvecklingen handlar i grunden om att utveckla befintliga eller nya värdeerbjudanden. Detta omfattar affärs-, verksamhet och IT-utveckling/digitalisering. Vi utgår från ett kund- eller brukarperspektiv i konsumtionen eller användningen av våra tjänster och produkter.  Och vi formulerar således hypotesen utifrån våra antaganden om kundens eller brukarens önskemål kring dessa.

Poängen med Business Agility

Business Agility bygger de förmågor som vi ser många aktörer, såväl inom privat som offentlig sektor, ha behov av. De förmågor vi syftar på är att:

  • snabbt kunna svara på marknadsförändringar där vi anpassar oss för att dra nytta av nya möjligheter med innovativa affärslösningar
  • kunna omvandla marknadsstörningar till konkurrensfördelar som leder till hållbar lönsamhet och ett backstage som följer marknadsförväntningarna
  • genom kundåterkopplingsdriven affärs- och verksamhetsutveckling stänga leveransgapet mellan kundförväntningar och leveransförmågan
  • skapa direkt koppling och återkoppling mellan företagets strategiska hypoteser och det operativa genomförandet för att snabbt kunna anpassa riktningen
  • ta tillvara på anställdas engagemang och potential för att få ut mer av den och skapa möjlighet till låg personalomsättning
  • främja en adaptiv organisationskultur som är motståndskraftig över tid och förändrade förutsättningar.

Är detta förmågor din organisation vill träna upp? Kontakta oss!

IRM önskar alla en God Jul och ett bättre 2021

IRM önskar alla en God Jul och ett bättre 2021! Vi har också en särskild önskan om att alla barn som drabbas av cancer ska få bli bättre och helt friska. Därför har vi valt att ge årets julklappspengar till Barncancerfonden.

Året som gått har verkligen utmanat oss alla på olika sätt. När IRM summerar 2020 så kan vi ändå tacksamt konstatera att vi går stärkta in i 2021 med många värdefulla nya erfarenheter, nyvunnen kunskap och förtroendet att leverera till många nya kunder.

I alla våra uppdrag tar vi sikte på en bättre framtid och tar stegen i den riktningen tillsammans med våra kunder. Stegen går längs väldigt olika vägar beroende på omvärld, bransch och kund.  Utmaningarna skiftar. Det är en av faktorerna som gör vår vardag så stimulerande och arbetet meningsfullt. Vi ser fram emot att fortsätta resa framåt tillsammans 2021!

God Jul och Gott Nytt År

från oss alla på IRM

Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn och deras föräldrar får den vård och stöd de behöver.

Maxad endagskurs i Vintergatan!

För dig som vill se poängen med Vintergatan innan du testar den i din egen verksamhet.